Juridische informatie voor het gebruik van de site www.reKup.net

Door het verkrijgen van toegang tot de website van www.reKup.net alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Hetzelfde geldt voor websites waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening met betrekking tot producten en diensten van www.reKup.net. Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is, niet door www.reKup.net wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van deze informatie met betrekking tot prijsopgaves, berekeningen van kosten of andere berekeningen en enige aansprakelijkheid voor fouten of omissies hierin wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

www.reKup.net draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van eventuele andere internetsites die een link hebben met deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat www.reKup.net deze site of eventuele producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijven en/of goedkeuren. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; www.reKup.net aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

www.reKup.net behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

www.reKup.net geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en programmatie berusten bij www.reKup.net en haar dochterondernemingen of haar licentiegevers.

Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over www.reKup.net. De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site voorkomen berust bij www.reKup.net. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.reKup.net.

Vrijblijvende Onderdeelaanvraag

Iedereen die de website van www.reKup.net bezoekt, kan deze dienst gebruiken om vrijblijvend onderdeel-offertes aan te vragen.
www.reKup.net geeft echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het formulier. Prijsopgaves die in de vrijblijvende offertes worden gedaan zijn het resultaat van de door u ingevoerde gegevens. Dergelijke prijsopgaves verplichten www.reKup.net tot niets. 
www.reKup.net wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze samenhangt met het gebruik maken van de onderdeelaanvragen.

Privacy statement

Doelstelling, voorwaarden en handelswijze voor de verwerking van persoonsgegevens
www.reKup.net stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk wordt beschermd en beveiligd.
www.reKup.net verzamelt uw persoonsgegevens alleen voorzover wij die nodig hebben om u onze diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de interne en wettelijke voorschriften op het gebied van privacy alleen betrekking hebben op natuurlijke personen, met inbegrip van de partners van niet-rechtspersonen, maar niet van toepassing zijn op rechtspersonen (ondernemingen) en diegenen die namens deze rechtspersonen handelen met betrekking tot www.reKup.net.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten. Deze verwerking gebeurt op een anonieme basis en is niet te herleiden naar individuele personen.

Om u te kunnen herkennen wanneer u onze website bezoekt, maakt www.reKup.net gebruik van “cookies”, die veelvuldig worden gebruikt op websites. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Onze cookies bevatten geen informatie die terug te leiden is tot individuele personen. De meeste web-browsers accepteren de cookies automatisch, maar om dat te voorkomen kunt u doorgaans de instelling van uw browser aanpassen. Voor de goede werking van sommige onderdelen op onze website, zoals persoonlijke informatie en onderdeelgegevens op het formulier, is het gewenst dat de cookies in werking zijn. Indien u dat wenst, kunt u op uw browser de voorkeur voor cookies instellen indien u gebruik maakt van deze onderdelen en deze weer buiten werking stellen wanneer u andere websites bezoekt.

Zonder voorafgaande kennisgeving kan deze privacy-verklaring van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, of in verband met een wijziging in onze bedrijfsvoering. U wordt verzocht om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn.

Recht van inzage in en rectificatie van uw gegevens
De bezoeker kan ons schriftelijk verzoeken om informatie te verkrijgen over de door ons verwerkte persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt. Voor eventuele verdere verzoeken, kunnen wij de door de wet toegestane vergoedingen vragen. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze - afhankelijk van hetgeen van toepassing is - te corrigeren of te schrappen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de directie van www.reKup.net. Binnen vier weken wordt u schriftelijk geïnformeerd of en tot op welke hoogte aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht om bezwaar te maken
Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat per mail kenbaar maken : robinson@reKup.net


Informations juridiques pour l'usage du site www.reKup.net

En accédant à ce site web www.reKup.net, ainsi qu'au matériel et aux données qu'il contient, vous déclarez avoir pris connaissance des conditions ci-dessous, les comprendre et les approuver et vous acceptez les obligations qui en découlent. Il en va de même pour les sites web auxquelles ce site réfère ou avec lesquelles un lien existe sur ce site. 

Ce site n'a d'autre objectif que de fournir des informations relatives aux produits et services de www.reKup.net. Nous informons tout visiteur du site que nous n'avons ni analysé ni étudié les informations se trouvant sur des sites auxquels ce site renvoie ou avec lesquels ce site est lié. Aucune garantie ni aucune attestation, expresse ou implicite, ne sont données quant à la justesse et à l'exhaustivité de ces informations lorsqu'elles se rapportent à des indications de prix, des calculs des coûts d'un montant ou à tout autre calcul. Nous déclinons formellement toute responsabilité pour toutes les omissions ou erreurs éventuelles dans ce contexte.

www.reKup.net  n'est pas responsable du contenu d'autres sites Internet qui ont un lien avec un des sites. Tout lien vers un autre site n'est proposé que par souci de commodité et ne signifie en aucun cas que www.reKup.net approuve ou reconnaisse ces sites et les éventuels produits et services qu'ils décrivent. L'accès à d'autres sites liés à ce site et l'utilisation que vous en faites se font à vos propres risques ; www.reKup.net n'accepte aucune obligation ni aucune responsabilité à cet égard.

www.reKup.net se réserve à tout moment le droit d'interrompre tout lien ou tout programme de liaison.

Toutes les informations sur ce site, incluant mais non limitées au matériel graphique, au texte et aux liens vers d'autres sites, sont fournies « en l'état » et peuvent être modifiées sans avertissement préalable. Dans la mesure où cela s´avère possible en vertu du droit en vigueur, ces informations sont fournies sans aucune garantie explicite ou implicite, incluant mais non limitée aux garanties implicites sur l'aptitude à la vente, l'adaptation à un objectif précis, le respect de tout droit et l'absence de tout virus informatique ou de tout autre élément similaire menant à une impossibilité d'utilisation. 

www.reKup.net ne donne aucune garantie quant à un fonctionnement parfait et ininterrompu de ce site.

Le contenu de ce site est protégé par les droits d'auteur. Tous les droits de propriété relatifs aux pages, à leur contenu et programmation sont aux mains de www.reKup.net ou de ses bailleurs de licence. L'utilisateur n'a pas le droit de modifier, copier, distribuer, envoyer, représenter, publier, vendre, donner en licence le contenu de ce site, d'en dériver un travail ou d'utiliser ce dernier pour un but autre que celui pour lequel ce site a été conçu, c'est-à-dire fournir des informations sur www.reKup.net. Les marques commerciales, les marques des services et les logos (« marques ») qui apparaissent sur ce site sont la propriété de www.reKup.net. L'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser ces marques sans autorisation préalable de www.reKup.net.

Demande de pieces, sans engagement

Tout visiteur du site web www.reKup.net peut utiliser ce service pour demander une indication de prix des pieces recherchées sans aucun engagement.
www.reKup.net ne donne toutefois aucune garantie quant au fonctionnement ininterrompu et sans erreur du formulaire. Le prix indiqué résulte des informations que vous avez saisies et n'engage en rien www.reKup.net.
www.reKup.net rejette expressément toute responsabilité résultant du non-respect d'un contrat, d'un acte délictuel, d'une responsabilité à base de risque ou de tout autre fondement juridique, pour tout dommage direct, indirect ou occasionnel, ou pour tous dommages-intérêts indirects ou spéciaux qui découlent de ou ont un certain rapport avec l'utilisation des demandes de pieces sur ce site.

Déclaration de protection de la vie privée

Objectifs, conditions et procédures de traitement des données à caractère personnel
www.reKup.net met tout en oeuvre pour assurer, dans la mesure du possible, la protection de votre vie privée dans le cadre du traitement de vos données.
www.reKup.net ne recueille vos données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci nous sont nécessaires pour pouvoir vous fournir nos services et satisfaire à nos obligations légales. Dans un souci de clarté, nous rappelons que la législation sur la vie privée ne s'applique qu'aux personnes physiques, notamment les partenaires de personnes non-juridiques, mais qu'elle n'est pas applicable aux personnes morales (entreprises) et aux personnes représentant ces dernières dans des relations avec www.reKup.net.

Il convient de remarquer que nous pouvons également traiter vos données à caractère personnel dans un but statistique ou scientifique, afin d'accroître la qualité de nos produits et services. Ce type de traitement se déroule anonymement et rend impossible l'identification du sujet.

Afin de pouvoir vous reconnaître lorsque vous visitez notre site Web, www.reKup.net utilise des "cookies", qui sont couramment utilisés sur les sites Web. Un cookie est constitué d'une petite ligne de texte stockée par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Nos cookies ne contiennent aucune information permettant d'identifier un individu. La majorité des navigateurs Web acceptent les cookies, mais vous pouvez modifier manuellement les paramètres de votre navigateur pour qu'il les refuse. Certains éléments de notre site Web, tels que sa personnalisation et les informations de la pièce demandéesur la formulaire, nécessitent l'activation de l'acceptation des cookies. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la préférence pour les cookies de votre navigateur lorsque vous utilisez ces éléments puis la désactiver lorsque vous visitez d'autres sites Web. 

Afin de mieux refléter nos pratiques commerciales et de suivre l'évolution de la législation, cette déclaration de protection de la vie privée peut être modifiée occasionnellement et sans avis préalable. Veuillez régulièrement consulter cette page pour vous informer de toute modification.

Droit d'accès et rectification de vos données à caractère personnel  
Tout visiteur peut demander par écrit la consultation des informations le concernant. Toute première demande sera honorée gratuitement. Toute demande consécutive peut être sujette au versement d'une somme autorisée par la loi. Si les informations fournies par nos soins comportent des inexactitudes, vous pouvez demander par écrit à ce qu'elles soient corrigées ou effacées, selon les besoins. Toute requête dans ce sens doit être adressée à la direction de www.reKup.net. Dans un délai de quatre semaines, vous serez informé par écrit de la mesure dans laquelle votre requête peut être honorée.

Droit d'opposition
Si vous ne souhaitez pas être informé régulièrement de nos produits et services, vous pouvez nous en avertir par mail: robinson@reKup.net .


Auto-Moto.Link,  reKup.net  &  motocyclette.world   =   Erwin Obourdin, Molenstraat 13, B-2550 Kontich   (RPR Antwerpen BE0631 705 867)

powered by Auto-Moto.Link